Disclaimer

de Groot Sloepverhuur, streeft ernaar op deze website steeds betrouwbare en actuele informatie te vermelden. de Groot Sloepverhuur kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de op deze website geopenbaarde informatie. Weergave-, druk- en zetfouten worden voorbehouden en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van de Groot Sloepverhuur leiden.

De informatie op de website kan steeds worden aangevuld of aangepast. de Groot Sloepverhuur behoudt zich het recht voor om eventuele (prijs)wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren.de Groot Sloepverhuur kan nimmer garanderen dat de informatie op de website up-to-date is.

de Groot Sloepverhuur heeft geen invloed op de gegevens die derden op deze website hebben geplaatst of content van derden dat door de Groot Sloepverhuur op deze website is geplaatst. De bezoeker kan aan dergelijke gegevens, jegens de Groot Sloep verhuur, dan ook geen rechten ontlenen of aanspraken geldig maken.

de Groot Sloepverhuur kan voorts niet garanderen dat de website steeds foutloos en ononderbroken functioneert. de Groot Sloepverhuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor disfunctioneren van de website en de inhoud van de daarop vermelde informatie. Aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen of die verwijzen naar de website van de Groot Sloepverhuur.

De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Alle op de website gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van de Groot sloepverhuur dan wel zijn licentiegevers. De websitebezoeker is verplicht de eventuele aanwijzingen van de Groot Sloepverhuur ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie, op te volgen. Openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van een tussen de websitebezoeker en de Groot Sloepverhuur  gesloten overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

de Groot Sloepverhuur behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te allen tijde en zonder nadere kennisgeving te wijzigingen. De websitebezoeker die regelmatig op de website terugkeert, wordt dan ook aanbevolen de inhoud van dit document regelmatig te raadplegen.

Nederlands recht is van toepassing.